תוכנית להכשרת מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה-מתו"ס

מחזור ראשון, פתיחה דצמבר 2023

מנהל אקדמי: אדר' אריאל גרדשטיין

רכזת התוכנית: הגב' רונית מוכתריאן

המסיימים בהצלח ה יהיו זכאים לתעודת מקצוע ותעודת גמר "מורשה נגישות מבנים, תשתיות

וסביבה " ואפשרות לרישום בפנקס המורשים לנגישות מתו"ס-מבנים תשתיות וסביבה, במשרד

העבודה

רקע

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ"ח – 1998 קובע כעקרון יסוד שזכויותיהם של אנשים

עם מוגבלות מושתתות על ההכרה בעקרון השוויון, על ההכרה בערך האדם שנברא בצלם ועל עקרון

כבוד הבריות .

מטרת החוק "להגן על כבודו וחירותו של אדם עם מוגבלות, ולעגן את זכותו להשתתפות שוויונית

ופעילה בחברה בכל תחומי החיים, וכן לתת מענה הולם לצרכיו המיוחדים באופן שיאפשר לו לחיות את

חייו בעצמאות מרבית, בפרטיות ובכבוד, תוך מיצוי מלוא יכולתו".

מורש ה נגישות מתו"ס מייעץ ומאש ר התאמות נגישות מתוק ף החו ק. הוא מגבש את הדרישות לגבי

נגישות מתו"ס על פי חוקים והתקנות הרלוונטיים, בודק את הנגישות הקיימת/המתוכננת ומאתר חסמים

ומחסומים רלוונטיים, מגבש המלצות למקום מתוכנן או קיים .

במכון מגיד הרחבנו את תחום הנגישות מעבר לעולם השירות לכיוון נגישות מבנים, תשתיות וסביבה )מתו"ס(.

בנינו תוכנית מקצועית, מקיפה ומרתקת להכש רה זו. המרצים שלנו הם מהמובילים בתחום ותוכנית הלימודים

משלבת לימודים עיוניים, התנסויות חווייתיות, מפגש בלתי אמצעי עם אנשים עם מוגבלות, סיורים לימודיים,

ותרגילים מעשיים במרחב הציבורי .

הצבנו לעצמנו מטרה להכשיר את אנשי המקצוע הטובים בתחום. סוכני שינוי לחברה מכילה ושוויונית.

מתכונת התוכנית

מועד פתיחה: 04/12/2023

היקף שעות: 200 שעות אקדמיות - מתוכם עד 60 שעות לימודים מקוונים

ימי לימוד ושעות: יו ם שנ י, 9:00-16:15

מקום הלימודים: שלוחת מכון מגיד בתל אבי ב, רח' קהילת סלוניקי 7 בנאות אפקה/מקוון .

תוכנית הלימודים מאושרת ומפוקחת ע"י האגף להכשרה מקצועית ופיתוח כוח אדם במשרד העבודה.

תנאי קבלה לתוכנית

כפי שנקבעו מכוח החוק על ידי זרו ע העבודה במשרד העבודה :

• בעל מקצוע אקדמי באדריכלות או מהנדס, הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים, במדור

הקשור למבנים, תשתיות וסביבה .

• הנדסאי הרשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים, והוא רשום בפנקס התחום הקשור למבנים

ותשתיות .

• ניסיון מקצועי מוכח של שלוש שנים לפחות מיום הרישום בפנקס הרלוונטי בתכנון ו/א ובפיקוח

על ביצוע ו/או בניהול ביצוע; ניסיון בתהליכי רישוי בניי ה ו/או בתהליכי רישוי עסקים ו/או בבקרה

ובפיקוח על תכנון ועל ביצוע ברשויות מקומיו ת .

• ועדת קבלה .

התכנים הנלמדים בתוכנית :

סוגי מוגבלויות – היכרות עם סוגי מוגבלויות, מאפיינים, התאמות נדרשות במרחב הפיזי/בנוי, בעיות

וכשלים נפוצים, פתרונות אפשריים ודרכים לביצו ע התאמות נגישות בהתאם לסוג המוגבלות .

חקיקה – לימוד מקיף ומעמיק של החקיקה הרלוונטית בתחום הנגישות וחקיקה המשיקה לה,

היכרות עם השפה המשפטית והתמצאות בחוקים, תקנות ותקנים .

ייעוץ נגישות – עריכת סקרים וכתיבת דו "חות נגישות, מתן הנחיות והתאמו ת נגישות לביצוע,

בדיקת תוכניות עבודה, פיקוח, מילוי טפסים והכנת נספח נגישו ת כחלק מבקשה להיתר בנייה .

תוכנית הקורס כוללת לימודים עיוניים ומעשיים עדכניים המועברים על ידי מרצים מהמובילים בתחום.

התוכנית כוללת סיורים לימודיים ייחודיים כדוגמת הסיור במודל עיר נגישה בשוהם, שם ניתן לבחון הלכה

למעשה את יישום ההתאמות הנדרשות על פי חו ק במרחב עירוני הכולל מבני ציבור ושטחי חוץ, ולהכיר

ולהתנסות מקרוב באמצעים טכנולוגיים מתקדמים של החברות המובילות בתחום.

התוכנית משלב ת התנסויות חוו ייתיות במוגבלויות שונות ומפגש בלתי אמצעי עם אנשים עם מוגבלות

שמשתפים בפתיחות רבה את הסטודנטים בחוויותיהם האישיות, בחסמים ובצרכים לקבלת שירות שוויוני

ומכבד .

התוכנית כוללת גם הרצאות מטעם נציגי נציבות ש וויון לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, להכרות

עם בעלי התפקידים השונים והבנת הממשק בין המורשים לנציבות .

תרגילים, מבחנים ופרויקט גמר :

בחינות גמר חיצוניות

1. בחינה עיונית- מורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה-מתו"ס-ציון עובר 70.

2. כתיבת פרויקט גמר – בתחום נגישות מבנים, תשתיות וסביבה-מתו"ס-ציון עובר 70.

הגנה על פרויקט הגמר-ציון עובר 70

3. ציון פרויקט הגמר ייקבע ע"י שקלול של ציון על העבודה הכתובה  50%  והגנה על הפרויקט 50%

בחינות, תרגילים וכתיבת פרויקט גמר

1. בחינות עיוניות: מבחני ביניים ומבחן גמר ציון עובר – 70.

2. תרגילים מעשיים בין היתר בנושאים הבאים :

א . הכנת תרשים הנחיות ליישום מרכיבי נגישות .

ב . ביצוע סקר נגישות של אלמנטים במבנה קיים – כתיבת והגשת דו"ח פערים והמלצות

לביצוע .

ג . ביצוע סקר תשתיות וסביבה .

כתיבת פרויקט גמר

א . כל סטודנט יבחר נושא בתחום נגישות מבנים, תשתיות וסביבה-מתו"ס-בכפוף לאישור המפקח המקצועי

ב . לכל פרויקט יבחר מנחה-בכפוף לאישור המפקח המקצועי, שילווה את כתיבתו .

ג . הפרויקט יוצג בכית ה ע"י הסטודנט, בטרם הגשתו הסופית .

הפרויקט יועבר לבוחן החיצוני רק לאחר אישור המנחה .

סיורים

חמישה סיורים יתקיימו במהלך הקורס ובהתאם לתוכנית הלימודים :

1 . סיור ב"מודל עיר נגישה" בשוהם .

2 . סקר באזור לבדיקת מבנה ציבורי קיים.

3 . סיור במנה עמותת מגדל אור להכרת עולמם של אנשים עם מוגבלות בראייה .

4 .סיור בתחנת רכבת .

5.סיור במדרכות ותשתיות לבדיקת נגישות בדרכים .

חובות בקורס ותנאים לקבלת תעודה :

• נוכחות של לפחות 85% בשיעורים .

• נוכחות מלאה  100%  בסיורים ובבחינות העיוניות: מבחני ביניים ומבחן גמר .

• עמידה בבחינות מעשיות ותרגילים-ציון עובר 70.

• עמידה בבחינת גמר חיצונית מטעם משרד העבודה-ציון עובר 70.

• הגשת פרויקט גמר והגנה עליו בפנ י בוחן חיצוני מטעם העבודה-ציון עובר 70.

• תשלום אגרות בחינה עיונית ומעשי ת ורישום בפנקס מורשים – בתשלום בנפרד מול

משרד העבודה .

דמי רישום ושכר לימוד :

400 ₪ - תשלום דמי רישום. דמי הרשמה לא מוחזרים במקרה של ביטול הרשמה .

10,950 ₪ - תשלום שכר לימוד .

*מכון מגיד שומר לעצמו את הזכות לשינויים.

*פתיחת התוכנית מותנית במספר הנרשמים .

** סמכות מורשה נגישות מתו"ס בתחום הנגישות נגזרת מסמכותו במקצועו המקורי של איש

המקצוע, בהתאם לסמכויות הניתנות לאדריכלים, למהנדסים, להנדסאי בנין ולהנדסאי אדריכלות.

באופן זה מורשה נגישות רשאי לאשר נגישות במבנים בהם הוא רשאי לאשר תכנון על פי מקצוע

המקור שלו .

למידע ולהרשמה:
טלפון 3070* או 02-5422000
כתובת דוא"ל 
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.